Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Verklaring aan politie (hulp-officier) door de verdachte uitgesloten van bewijs | Gerechtshof Amsterdam 25-9-2015

7 oktober 2015

In: JurisprudentieKennisbank: bestuursKennisbank: strafNieuwsberichten

Vooraf
Als u zich als verdachte bij de politie moet melden of u bent aangehouden, belt u dan br&dh advocaten voor rechtsbijstand. Als u bent aangehouden worden de kosten hiervan door de Staat vergoed. In het beginstadium van een strafproces is het van groot belang om uw rechten te weten en (deels) de strategie te bepalen. U heeft namelijk het recht om niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Dit betekent dat u het recht heeft om te zwijgen. Of u al dan niet zou moeten zwijgen, is afhankelijk van de zaak. Hierover kunnen wij u adviseren. Alles wat u verklaart zal namelijk uiteindelijk bij een vervolging (dagvaarding) door een rechter bekeken worden en zal al dan niet in uw voordeel zijn. Voor het raadplegen van een strafrechtadvocaat na kantoortijden belt u met: 06 43 200 390.

Uitspraak
De jurisprudentie van de Hoge Raad houdt in dat een aangehouden verdachte, behoudens uitzonderingen, binnen redelijke grenzen gelegenheid moet worden geboden vóór het politieverhoor aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te raadplegen.

Niet-naleving van deze regel zal, ingeval van een verweer ter zake, moeten leiden tot bewijsuitsluiting van de verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen en van het bewijsmateriaal dat is verkregen als rechtstreeks gevolg daarvan, met uitzondering van de verklaring(en) die de verdachte heeft afgelegd nadat hij een advocaat heeft kunnen raadplegen en hem de cautie is gegeven. (HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009, 349).

Het hof overweegt dat de voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie als bedoeld in artikel 53 Sv, gelet op het systeem van de wet, tot doel heeft de rechtmatigheid en de opportuniteit van de aanhouding te controleren en een beslissing te nemen over het al dan niet toepassen van verdere dwangmiddelen als bedoeld in de wet. In het kader daarvan dient de hulpofficier van justitie voor wie de verdachte wordt geleid, mede te beoordelen of ten aanzien van hem sprake is van een redelijk vermoeden van schuld. Het verhoor door de hulpofficier van justitie van de verdachte dient dan ook naar het oordeel van het hof te worden beschouwd als een politieverhoor aangaande de betrokkenheid van de verdachte bij een strafbaar feit. Het enkele feit dat de voorgeleiding mede een informatief karakter heeft, doet daaraan niet af. Het hof is, anders dan de rechtbank, gelet op voornoemd karakter van het verhoor, van oordeel dat geen ruimte bestaat onderscheid te maken tussen wel en niet ‘geoorloofde’ vragen. Evenzeer is het van oordeel dat van een spontane verklaring (die dan voor het bewijs wordt gebruikt) binnen het kader van een dergelijk verhoor geen sprake kan zijn. Een andere opvatting laat zich naar ’s hofs oordeel niet rijmen met de jurisprudentie van het EHRM zoals hiervoor weergegeven.

Het hof overweegt ten overvloede dat het van oordeel is dat de vraag die de hulp-officier van justitie in dit geval stelde (“Weet u waarom u hier bent?”) door de verdachte kon worden opgevat als een vraag naar zijn betrokkenheid bij het feit waarvan hij werd verdacht. Dat de hulp-officier van justitie die vraag niet zodanig bedoelde, zoals hij heeft verklaard, doet daar niet aan af.

Nu de verdachte voornoemde verklaring heeft afgelegd voordat hij een raadsman heeft kunnen consulteren, leidt het voorgaande tot de conclusie dat in het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en waarvan de rechtsgevolgen niet uit de wet blijken. Gelet op het fundamentele karakter van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt, dient dit vormverzuim op de voet van artikel 359a Sv tot gevolg te hebben dat de verklaring van de verdachte bij zijn voorgeleiding aan de hulp-officier van justitie dient te worden uitgesloten van het bewijs.

Klik hier voor de gehele tekst van de uitspraak.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×